Geology

G

<undifferentiated>

G0
Fossils G1
Petrology (Earth rock types) G2
Non-Earth rock-types (eg. meteorites) G4
Minerology G3

Non-fossil biological group

X

Viruses

A

Botany

B

Monera

B1
Schizomycota (bacteria) B1.1
Cyanophycophyta (blue-green algae) B1.2

Fungi

B2
Myxomycota (slime molds) B2.1
Phycomycota (alga-like fungi) B2.2
Ascomycota (yeasts & mildews) B2.3
Basidiomycota (cap-fungi, rusts) B2.4
Deuteromycota (imperfect fungi) B2.5

Lichens

B3

Algae & associates

B4
Euglenophycophyta (euglenoids) B4.1
Pyrrophycophyta (dinoflagellates) B4.2
Chrysophyeophyta (yellow-green, golden-brown aygae, diatoms) B4.3
Chlorophycophyta (green algae) B4.4
Phaeophycophyta (brown algae) B4.5
Rhodophycophyta (red algae) B4.6
Charophyta (stoneworts) B4.7

Bryophyta

B5
Musci (mosses) B5.1
Hepatophyta (liver/ hornworts) B5.2
Anthocerotophyta (hornworts) B5.3

Vascular Plants

B6
Psiloghyta (whisk ferns) B6.1
Lycophyta (club/ spike mosses, quillworts) B6.2
Arthrophyta (horsestails) B6.3
Pteridophyta (ferns) B6.4
Cycadophyta (cycads) B6.5
Gingkophyta (gingkos) B6.6
Coniferophyta (conifers) B6.7
Gnetophyta (Welwitschia) B6.8
Anthophyta (angiosperms) B6.9
Spermatophyta (higher plants less ferns) B6.10

Zoology

Z
Invertebrates, General Z0
Protozoa Z1
Porifera Z2
Hexactinellida (glass sponges) Z2.1
Calcarea (calcareous sponges) Z2.2
Demosponglae (common sponges) Z2.3
Sclerospongiae (cave sponges) Z2.4

Placozoa

Z3

Coelenterata

Z4
Hydrozoa (polyps, hydras) Z4.1
Scyphozoa (jellyfish) Z4.2
Antgozoa (corals, anemones) Z4.3
Ctenophora (sea-gooseberries) Z4.4
Conularia* Z4.5
Stromatoporoidea* Z4.6

Platyhelminthes (flatworms)

Z5
Turbellaria (free-living flatworms) Z5.1
Monogenea (flukes) Z5.2
Trematoda (flukes) Z5.3
Cestoda (tapeworms) Z5.4

Mesozoa

Z6
Rhombozoa (rhombozoans) Z6.1
Orthonecta (orthonectidans) Z6.2

Nemertea (ribbon/prob. worms)

Z7

Gnathostomula (gnathostomulans)

Z8

Gastrotricha (gastrotrichans)

Z9

Nematoda (round-worms)

Z10

Nematomorpha (horseshair worms)

Z11

Kinorhyncha (kinorhynchan worms)

Z12

Loricifera (loriciferans)

Z13

Priapulida (priapulid worms)

Z14

Rotifera (wheel animalcules)

Z15
Bdelloidea Z15.1
Monogonata Z15.2
Seisonidea Z15.3

Acanthocephala (spiney-headed worms)

Z16

Sipuncula (sipunculid worms)

Z17

Echiura (echiurans)

Z18

Entoprocta (entoprocts)

Z19

Pogonophora (bearded worms)

Z20
Perviata Z20.1
Obturata Z20.2

Annelida (segmented worms)

Z21
Polychaeta (marine..) Z21.1
Clitellata (earthw's, leeches) Z21.2
Aeolosomata Z21.3
Cornulites* Z21.4

Mollusca

Z22
Chaetodermomorpha (solenogasts) Z22.1
Neomeniomorpha (caudofoveates) Z22.2
Monoplacophora (monoplacophorans) Z22.3
Polyplacophora (chitons) Z22.4
Gastropoda (snails, slugs) Z22.5
Pelecypoda (bivalves) Z22.6
Scaphopoda (tusk-shells) Z22.7
Cephalopoda (squids, octopuses) Z22.8
Ammonoidea* (ammonites) Z22.8.1
Coleoidea (belemnites, squids) Z22.8.2
Goniatita* (goniatites) Z22.8.3
Nautiloidea (nautiloids) Z22.8.4

Arthropoda (general)

Z23

Crustacea

no code
Cephalocarida (cephalocarids) Z23.1
Branchiopoda (branchiopods) Z23.2
Remipedia (remipedians) Z23.3
Mystococarida (mystococaridans) Z23.4
Branchiura (fish lice) Z23.5
Copepoda (copepods) Z23.6
Cirripedia (barnacles) Z23.7
Ostracoda (ostracods) Z23.8
Malacostraca Z23.9
Decapoda (crabs, lobsters) Z23.9.1
Euphausiacea (euphausids) Z23.9.2
Amphionidacea (amphionids) Z23.9.3
Isopoda (woodlice) Z23.9.4
Amphipoda (sand-hoppers) Z23.9.5
Mictacea (mictacids) Z23.9.6
Tanaidacea (scissor-lice) Z23.9.7
Spelaeogriphacea Z23.9.8
Cumacea (Cumacids) Z23.9.9
Mysidacea (mysids) Z23.9.10
Thermobaenacea Z23.9.11
Bathynellacea Z23.9.12
Stygocaridacea Z23.9.13
Anaspidacea Z23.9.14
Stomatopoda (mantis shrimps) Z23.9.15
Leptostraca Z23.9.16
Stenotheca* Z23.10

Trilobita* (trilobites)

Z24

Chelicerata

Z25
Merostomata Z25.2
Xiphosura (horseshoe crabs) Z25.2.1
Eurypterida* (eurypterids) Z25.2.2
Pycnogonida (pycnogonids) Z25.3
Arachnida Z25.4
Scorpiones (scorpions) Z25.4.1
Aranae (spiders) Z25.4.2
Opiliones (harvestmen) Z25.4.3
Pseudoscorpiones Z25.4.4
Parasitiformes (ticks, mites) Z25.4.5
Amblypygi Z24.4.6
Schizomida Z24.4.7
Uropygi Z24.4.8
Ricinulei Z24.4.9
Solpugida Z25.4.10
Notostigmata Z25.4.11
Palpigradi Z25.4.12

Tardigrada (water-bears)

Z26

Pentastoma (tongue-worms)

Z27

Onychophora (peripatids)

Z28

Myriapoda

Z29
Chilopoda (centipedes) Z29.1
Diplopoda (millipedes) Z29.2
Symphyla (symphylans) Z29.3
Pauropoda (pauropods) Z29.4

Insecta

Z30
Diplura (diplurans) Z30.1
Collembola (springtails) Z30.2
Protura (proturans) Z30.3
Thysanura (silver-fish...) Z30.4
Microcoryphia (microcoryphians) Z30.5
Ephemeroptera (mayflies) Z30.6
Odonata (dragonflies) Z30.7
Plecoptera (stoneflies) Z30.8
Blattaria (cockroaches) Z30.9
Mantodea (mantids) Z30.10
Isoptera (termites) Z30.11
Zoraptera (zorapterans) Z30.12
Gry1loblattaria (grylloblattarians) Z30.13
Dermaptera (earwigs) Z30.14
Orthoptera (grasshop./crickets) Z30.15
Phasmida (leaf, stick insects) Z30.16
Embioptera (webspinners) Z30.17
Psocoptera (booklice) Z30.18
Mallophaga (biting lice) Z30.19
Anoplura (sucking lice) Z30.20
Thysanoptera (thrips) Z30.21
Hemiptera Z30.22
Heteroptera (true bugs) Z30.22.1
Homoptera (aphids, cicadas) Z30.22.2
Coleoptera (beetles) Z30.24
Strepsiptera (stylopids) Z30.25
Hymenoptera Z30.26
Symphyta (sawflies) Z30.26.1
Parasitica (parasitic wasps) Z30.26.2
Aculeata (bees, wasps, ants) Z30.26.3
Raphidioida (snakeflies) Z30.27
Neuroptera (ant-lions, lacewings) Z30.28
Megaloptera (alderflies) Z30.29
Mecoptera (scorpionflies) Z30.30
Diptera (true flies) Z30.31
Newatocera (craneflies, midges) Z30.31.1
Brachycera (hoverflies) Z30.31.2
Cyclorrhapha (house/flesh flies) Z30.31.3
Siphonaptera (fleas) Z30.32
Trichoptera (caddisflies) Z30.33
Lepidoptera (moths, butterflies) Z30.34

Phoronida (phoronids)

Z31

Brachiopoda(lamp-shells)

Z32
Inarticulata Z32.1
Articulata Z32.2

Bryozoa (moss animalcules)

Z33
Stenolaemata Z33.1
Gymnolaemata Z33.2

Conodonta* (conodonts)

Z34

Echinodermata (echinoderms)

Z35
Crinoidea (feather-stars) Z35.1
Asteroidea (starfish) Z35.2
Ophiuroidea (brittle stars) Z35.3
Concentricyloidea (concentricyloids) Z35.4
Echinoidea (sea-urchins Z35.5
Holothuroidea (sea-cucumbers) Z35.6
Blastoidea (blastoids) Z35.7
Cystoidea (cystoids) Z35.8

Graptolithina* (graptolites)

Z36

Chaetognatha (arrow-worms)

Z37

Hemichordates (hemichordates)

Z38
Enteropneusta (acorn-worms) Z38.1
Pterobranchia (pterobranchs) Z38.2
Planctosphaeroidea (planctosphaerids) Z38.3

Urochordata (tunicates)

Z39
Ascidiacea (sea-squirts) Z39.1
Thaliacea (pelagic tunicates) Z39.2
Larvacea (appendicularians) Z39.3

Cephalochordata (lancelets)

Z40

Problematica*

[thought to be Mollusca - but left here for now]
Hyolithes* (hyolithes) Z41.1
Tentaculites* (tentaculites) Z41.2

Vertebrates (vertebrates)

Z50

Pisces (fishes)

Z50.1
Ostracodermi* (ostracoderm) Z50.1.1
Agnatha (jawless fish) Z50.1.2
Placodermi* (placoderms) Z50.1.3
Chondrichthyes (sharks) Z50.1.4
Teleostei (bony fishes) Z50.1.5

Amphibia (amphibians)

Z50.2
Lepospondyli* (leposp'dyle) Z50.2.1
Labyrinthodontia* (labyrintho.) Z50.2.2
Anura (frogs, toad) Z50.2.3
Urodeles (salamanders) Z50.2.4
Caeciliomorpha (caecilians) Z50.2.5

Reptilia (lizards, snakes)

Z50.3
Anapsida (turtles) Z50.3.1
Synapsida* (mammal rep.) Z50.3.2
Ichthyopterygia* (ichthyosaur) Z50.3.3
Euryapsida* (plesiosaurs) Z50.3.4
Arcxosauria (crocodiles.) Z50.3.5
Lepidosauria (lizardlsnake) Z50.3.6

Aves(birds)

Z50.4
Archaeopterygiformes* (Arch'opteryx) Z50.4.1
Hesperornitxiformes* (Hesperornis.) Z50.4.2
Icthyornithiformes* (Ictgyornis) Z50.4.3
Struthioniformes (ostriches) Z50.4.4
Rheiformes (rheas) Z50.4.5
Casuariiformes (emus) Z50.4.6
Aepyornithiformes* (elephant bird) Z50.4.7
Dinornithiformest (moas) Z50.4.8
Apterygiformes (kiwis) Z50.4.9
Tinamiformes (tinamous) Z50.4.10
Sphenisciformes (penguins) Z50.4.11
Gaviiformes (divers) Z50.4.12
Podicipitiformes (grebes) Z50.4.13
Procellariiformes (petrels/alb.) Z50.4.14
Odontopterygiformes* (toothed bird) Z50.4.15
Pelecaniformes (pel'ns/boob.) Z50.4.16
Ciconiiformes (heron/stork) Z50.4.17
Anseriformes (ducks, geese) Z50.4.18
Falconiformes (falcon/eagle) Z50.4.19
Galliformes (grouse) Z50.4.20
Diatrymiformes* (Diatryma) Z50.4.21
Gruiformes (crane/ rails) Z50.4.22
Charadriiformes (snipe, gulls) Z50.4.23
Columbiformes (pigeon/ dodo) Z50.4.24
Psittaciformes (parrots) Z50.4.25
Cuculiformes (cuckoo/hoatz) Z50.4.26
Strigiformes (owls) Z50.4.27
Caprimulgiformes (nightjars..) Z50.4.28
Apodiformes (swifts/hum/b) Z50.4.29
Coliiformes (mousebirds) Z50.4.30
Trogoniformes (trogons) Z50.4.31
Coraciiformes (kingfishers) Z50.4.32
Piciformes (woodpeckers) Z50.4.33
Passeriformes (perching birds) Z50.4.34

Mammalia (mammals)

Z50.5
Triconodonta* (triconodonts) Z50.5.1
Symmetrodontata* (symmet'dont) Z50.5.2
Multituberculata* (m'berculates) Z50.5.3
Pantotheria* (pantotheres) Z50.5.4
Monotremata (egg-laying m) Z50.5.5
Marsupialia (marsupials) Z50.5.6
Insectivora (insectivores) Z50.5.7
Dermoptera (flying lemur) Z50.5.8
Chiroptera (bats) Z50.5.9
Primates (primates) Z50.5.10
Edentata (armadillos) Z50.5.11
Pholidota (pangolins) Z50.5.12
Lagomorpha (rabbits/pika) Z50.5.13
Rodentia (rodents) Z50.5.14
Cetacea (whales) Z50.5.15
Carnivora (dogs, cats) Z50.5.16
Tubulidentata (aardvark) Z50.5.17
Proboscidea (elephants) Z50.5.18
Hyracoidea (hyraxes) Z50.5.19
Sirenia (m'teeldugong) Z50.5.20
Perissodactyla (horse, rhino) Z50.5.21
Artiodactyla (camel, pigs.) Z50.5.22

Miscellaneous collections

ZZM98
Histological preparations ZZM98.1
Models ZZM98.2
Galls ZZM98.3

Archives

ZZM99

References: